Sünnet

Penisin uç kısmındaki sünnet derisinin kesilip çıkartılması şeklinde tarif edilebilecek olan “sünnet” binyıllardır uygulanan bir gelenek olması yanında, bugün sözgelimi A.B.D.’nde en sık uygulanan pediatrik cerrahi işlem olarak da tıp dünyasının gündemindedir. Sünnetin gereksizliği ve zararlarından bahisle aleyhinde olanlarla, sünnetin faydalarını savunan taraftarların tartışmaları eskiden beri süregelmektedir. Tartışmalar bir yana, sünnet birçok toplum ve kültürde, faydasını düşünmeden dini inanç ve gelenekler nedeniyle uygulanmaktadır

TARİHÇE

Antropologlar sünnetin başlangıcı hakkında görüş birliğine varamamıştır. Sünnetin tarihini M.Ö. 15000 yıllarındaki taş devrine kadar götürenler varsa da, antropolog Ashley Montagu’nun da savunduğu gibi, 6000 yıl önce antik Mısır’da sünnetin varolduğu kesinleşmiştir. 4000 yıl önce Eski Ahit’te ise, doğumun sekizinci gününde dini sünnet uygulamasına atıf yapılmıştır (bris milah veya brit milla). Eski ve Yeni Ahit’te, sağlıkla ilişkilendirmeden sünnete yapılan çok sayıda atıf vardır.
Hastalıklara karşı profilaksi amacıyla rutin yenidoğan sünnetinin yaygınlık kazanması 19. yüzyıla rastlar. Özellikle ingilizce konuşulan ülkelerde sünnet, kısa sürede kabul görmüştür.
1989 yılında Amerikan Pediatri Akademisinin sünnetle ilgili görev komisyonu, yenidoğan sünnetinin potansiyel tıbbi faydaları ve avantajları yanında, risk ve dezavantajları da olduğunu deklare ederek, girişim öncesinde ebeveyne bunların anlatılmasını önermiştir.

Sünnet, en sık yapılan pediatrik ürolojik girişimlerden bir tanesidir.( Şekil 1,2 )

Bazı durumlarda tibben sünnet gerekli olabilir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, sünnet derisinin darlığına (fimozis) bağlı rahat idrar yapamama, anne karnında saptanan üriner sisteme ait bozukluklar, veziko-üreteral reflü gibi durumlarda çocuk ürologları sünneti gerekli görebilir.

Özellikle sünnet derisi darsa bunu zorlayarak açmaya çalışmak bir sonraki seferde daha ciddi darlıklara yol açabileceği için bu zorlamalardan kaçınmak ve gerikirse erken sünneti düşünmek mantıklı olur.

Ailenin isteğine bağlı sünnetler için önerilen yaş aralığı 6 ay ile 2 yaş arası ya da 5. yaştan sonradır. 2-5 yaş arası çocuklarda sünnet nadir de olsa bir takım psikolojik sorunlara yol açabilir. Kişisel görüşüm kliniğimizde hasta yakınlarının ahzır odluğu ve çcoukta ek dahili bir problem yoksa uygun anestesi kullanılarak yaş sınırlaması olmaksızın işlem yapılabilir.

Doğumdan sonra yapılan yenidoğan sünneti de eğer aile isterse iyi bir alternatif olabilir.

Sünnet için söylenebilecek en önemli şey bunun bir cerrahi müdahale olduğu, uzman kişilerce yapılması gerektiği ve usulüne uygun yapılmaz ise tüm cerrahi girişimlerde olduğu bir takım ciddi komplikasyonlara yol açabileceğidir.

Bugün uygulanan tüm sünnet yöntemleri dört ana başlık altında toplanabilir:

 • 1. Dorsal slit
 • 2. Shield metodu (Sünnet kalkanı, Mogen klempi vb)
 • 3. Özel sünnet klempleri
 • 4. Açık cerrahi yöntemler:

a) Slit + eksizyon

b) Sleeve metodu

Sünnet yöntemlerinden bahsedilirken, yukarıdaki tekniklere yardımcı olarak kullanılan ve kesme ya da hemostaz amacıyla uygulanan enerji kaynaklarına da değinmek gerekir. Bu bağlamda üç enerji tipinden sözedilebilir:

• Laser enerjisi
• Elektrokoter
• Termokoter (Diyatermi)

Kaynak
www.cirp.org (sünnete dair her bilgiyi içeren internet sitesi)

sunnet1

Şekil 1 ; Sünnet Yöntemi

Sünnet derisi ile penis                 Sünnet olduktan sonra penis görünüm

Sünnet derisi ile penis                     Sünnet olduktan sonra penis görünüm

Bu Sayfayı Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •